ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ


Τι είναι η κοινωνική οικονομία; Τι είναι κοινωνική επιχείρηση;
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ.
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Ν 4019/2011)Η διαδικασία σύστασης της Κοιν.Σ.Επ.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Πώς δημιουργήθηκε Υπηρεσίες της Κοιν..Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες»
Παράδειγμα αποφυλακισμένου – ιδρυτικού μέλους της Κοιν.Σ.Επ.                                                        Νέοι Ορίζοντες»                                                                       
                                                   
                                                       Εισαγωγή

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (εφεξής, Κοιν.Σ.Επ.) «Νέοι Ορίζοντες», αποτελεί έναν νέο φορέα, Κοινωνικής Οικονομίας, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα με το νόμο Ν.4019/2011 ( [ΦΕΚ 216Α/30-9-2011] «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»). Η κοινωνική οικονομία αποτελείται από συνεταιρισμούς, ενώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, ενώ ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες στην Ευρώπη δρα στον τομέα αυτού του τύπου οικονομίας. Όσον αφορά την Ελλάδα, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ορίζει τις Κοιν.Σ.Επ. ως το μόνο φορέα κοινωνικής οικονομίας.


Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, σε όλη την Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 950 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ενώ σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 1ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ήδη επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας έχουν δημιουργήσει πάνω από 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ποσοστό 6,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Τα στοιχεία αυτά καθιστούν σαφές πως οι δυνατότητες αυτού του τύπου επιχειρήσεων μπορούν να λειτουργήσουν ως όπλο στην καταπολέμηση της κατακόρυφης αύξησης της ανεργίας, ειδικά στην Ελλάδα, στην οποία το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικά μεγάλες διαστάσεις.


Ο νόμος 4019/2011 ορίζει ως κοινωνική οικονομία «το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συνολικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων». Ανάλογα με τον κοινωνικό σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν ώστε να επιτελέσουν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε «Ένταξης», «Κοινωνικής Φροντίδας» και «Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού».


Αυτού του τύπου η οικονομία αποτελεί μια πραγματική εναλλακτική οικονομία, η οποία ανταποκρίνεται με αποτελεσματικό τρόπο στις κοινωνικές ανάγκες, δημιουργώντας μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικών σχέσεων στη βάση της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το πνεύμα δημιουργήθηκε και η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες», η οποία μάλιστα αποτελεί και το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά, του οποίου τα μέλη είναι άτομα τα οποία έχουν βιώσει εγκλεισμό σε κατάστημα κράτησης (το 100% των ιδρυτικών μελών είναι αποφυλακισμένοι), ενώ το 100% των εργαζόμενων στην επιχείρηση προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, Αμεα, μακροχρόνια άνεργοι κ.ά.).

Τι είναι η κοινωνική οικονομία;

Για να καταλάβει κανείς τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση θα πρέπει να κατανοήσει πρώτα από όλα τι είναι κοινωνική οικονομία. Οι ορισμοί που έχουν προταθεί για την κοινωνική οικονομία είναι τόσο ετερογενείς όσο και οι πρακτικές που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της. ‘Ένας σαφής και κατανοητός ορισμός είναι ο ακόλουθος:


Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που διεξάγονται από συλλογικές πρωτοβουλίες και εμφορούνται από τις εξής αρχές:


• Δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών τους, καθώς


και της ευρύτερης κοινότητας, και όχι στο κέρδος.


• Έχουν αυτόνομη διοίκηση, δηλαδή αποφασίζουν αυτόνομα τον τρόπο λειτουργίας τους.


• Εφαρμόζουν δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση την αρχή «ένα


μέλος-μία ψήφος» ανεξάρτητα από τη συνεισφορά του κάθε μέλους στο κεφάλαιο.


• Κατά τη διανομή των κερδών, προβάδισμα έχουν τα μέλη και οι εργαζόμενοι/ες


έναντι του κεφαλαίου.


Συνεπώς, θα λέγαμε ότι: Η κοινωνική οικονομία είναι μια μεγάλη οικογένεια που


περιλαμβάνει μια πληθώρα πρακτικών, όπως οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνίες αλληλοβοήθειας, οι σύλλογοι/ενώσεις προσώπων, τα κοινωφελή ιδρύματα και οι


κοινωνικές επιχειρήσεις.

Τι είναι κοινωνική επιχείρηση;

Η κοινωνική αποστολή βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και δεν θεωρείται συμπληρωματική λειτουργία. Το κριτήριο της συλλογικής πρωτοβουλίας υπογραμμίζει ότι πρόκειται για εγχειρήματα που απαιτούν τη δημιουργία ομάδας. Δίνεται σημασία στην αξία των συνεταιριστικών αρχών, και συγκεκριμένα στην αρχή «ένα μέλος-μία ψήφος», ενώ τίθενται και τα ζητήματα της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής διοίκησης – διάσταση η οποία έχει ενσωματωθεί στις νομικές μορφές που έχουν θεσμοθετηθεί για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες της ΕΕ.


Τέλος, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν απαγορεύουν τη διανομή των κερδών, αλλά θέτουν περιορισμούς, ώστε να μην καθορίσει η μεγιστοποίηση του κέρδους τη λειτουργία τους. Αυτά τα κριτήρια καθορίζουν εν πολλοίς και τον τρόπο με τον οποίο αρθρώνονται τα βήματά μας για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Με απλά λόγια Κοιν.Σ.Επ. είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ.

Πρώτον και κύριο, μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που έχει έδρα στην ίδια περιφερειακή ενότητα και έχει τον ίδιο καταστατικό σκοπό.

Δεύτερον, τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι εργαζόμενοι σε αυτή.

Τρίτον, τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής:

5% για σχηματισμό αποθεματικού.

35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας.

Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

(Ν 4019/2011)

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις προβλέπεται στο Νόμο 4019/2011, που εισήγαγε και καθιέρωσε τη συγκεκριμένη νομική μορφή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως φορέα κοινωνικής οικονομίας. Πρόκειται για αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα και συμ­μετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον α­ριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνι­κές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοι­νωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ο­μάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των ερ­γαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτι­κά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνι­κής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού - προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, ό­πως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με α­ναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογι­κού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ω­φέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση πα­ραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοι­νωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο οικείο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και δικαιολογητικών που μπορεί να υποβληθούν και ηλεκτρονικά. Κατόπιν της χορήγησης βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Ι) Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η εγγραφή της στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και από την εγγραφή, η οποία περιλαμβάνει και την καταχώριση του καταστατικού στο Μητρώο, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Εξαιρετικά σημαντική είναι η πρόβλεψη του νόμου ότι μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους - εταίρου σε Κοινωνική Συνεταιρι­στική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υπο­χρεώσεις.

Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού και πρέπει να περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον νόμο διατάξεις, που αφορούν τις σχέσεις των μελών, τον τρόπο άσκησης διοίκησης, τη διανομή των κερδών, την είσοδο, την αποχώρηση και τη διαγραφή μελών, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, καθώς και τη λύση του νομικού προσώπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιτρέπεται η συμμετοχή και νομικών προσώπων στην Κοιν.Σ.Επ., όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι­οίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Κατ’ εξαίρεση, οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. με έ­γκριση του φορέα που τα εποπτεύει.

Ως προς το κεφάλαιο της επιχείρησης, αυτό διαιρείται σε συνεται­ριστικές μερίδες, ο αριθμός των οποίων και η ονομαστι­κή τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορί­ζονται ειδικότερα στο καταστατικό. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα μέλη. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου, πέραν δε του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έ­χει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.

ΙΙ) Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Κοιν.Σ.Επ., δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης. Συνέρχεται με σχε­τική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. τακτικώς, μία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και μέσα σε διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται ε­κτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκρι­μένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. α­πό το 1/3 των μελών ή με απόφαση της Διοικούσας Επι­τροπής της Κοιν.Σ.Επ.. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση παρά το αίτημα του 1/3 των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δι­καίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλο­νται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώ­πιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικεί­ου, που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ.. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που α­ντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο ν. 1667/1986 ή στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

ΙΙΙ) Διοικούσα Επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τη διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ., εκλέγεται από τη Γενική Συ­νέλευση, αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη και α­παρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, ενώ σε πε­ρίπτωση τριμελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνο­νται με πλειοψηφία των δύο μελών. Η διάρκεια της θητείας των μελών ορίζεται με το κατα­στατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε ε­τών και μικρότερη των δύο.

Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία του­λάχιστον φορά τον μήνα, ή όποτε κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των μελών της και οι αποφάσεις της που αντί­κεινται στον νόμο, σε αποφά­σεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες.

 V) Διανομή κερδών

Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυ­τά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κί­νητρο παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δρα­στηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέ­σεων εργασίας.

V) Πόροι

Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποί­ηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι­οίκησης Α' και Β' βαθμού, έσοδα από άλλα προγράμμα­τα, κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές και παραχω­ρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτή­των της σύμφωνα με το καταστατικό της.

VI) Λύση και εκκαθάριση

Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται αν τα μέλη μειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου, όπως ορίζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Επίσης, λύεται αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του νόμου, οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο οικείο Μητρώο.

Η Διοικούσα Επιτροπή εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, ε­φόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να εξοφλήσουν τα χρέη και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις της Κοιν.Σ.Επ.. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπι­στωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, η Κοιν.Σ.Επ. αναβιώ­νει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα. Με το πέρας της εκκαθάρισης το υπόλοιπο δεν διανέμεται, αλ­λά διατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οδηγεί σε αυτοδί­καιη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από τα οικεία Μητρώα.


Η διαδικασία σύστασης της Κοιν.Σ.Επ.


Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, καθώς και τυπικές διαδικασίες ίδρυσης.

Στις ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού ανήκουν τόσο η προπαρασκευή διαφόρων επιχειρηματικών εργαλείων, όπως είναι η έρευνα αγοράς και το επιχειρηματικό σχέδιο, όσο και η κινητοποίηση και ενημέρωση των πιθανών εταίρων της με στόχο τη δημιουργία του αρχικού πυρήνα της επιχείρησης και την προσέλκυση και άλλων ατόμων ή φορέων που πιθανόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Επιπλέον απαιτείται, όπως ήδη περιγράφηκε παραπάνω αναλυτικά, η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ωστόσο, η εγγραφή στο μητρώο δεν αποτελεί δείκτη της βιωσιμότητας της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται. Επισημαίνεται ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή και πιστοποίηση των Κοιν.Σ.Επ. των Κοι.Σ.Π.Ε. και των άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας σε αυτό διενεργούνται χειρόγραφα από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

Γενικές πληροφορίες για ζητήματα Κοινωνικής Οικονομίας: http://www.ypakp.gr/

Ή στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Εργασίας, Σταδίου 29, τηλ.: 213 1516480,213 1516311 και 213 1516483.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Πώς δημιουργήθηκε

Το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων «Επάνοδος» Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων υλοποίησε Σχέδιο Δράσης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ». Το Σχέδιο Δράσης όριζε ως περιοχή παρέμβασης το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Κορυδαλλού. Η συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού σηματοδότησε το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία προετοιμάστηκε ώστε να υποδεχθεί τους πρώην κρατούμενους και εργάστηκε προς την κατεύθυνση της επανένταξής τους. Ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου Δράσης ήταν 60 (εξήντα) άνεργοι/-ες αποφυλακισθέντες, κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης. Αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης ήταν η υποστήριξη και η προετοιμασία 60 ανέργων αποφυλακισμένων ανδρών και γυναικών, με στόχο την απασχόλησή τους. Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετείχαν ως εταίροι:

ΕΠΑΝΟΔΟΣ – Κέντρο Επανένταξης αποφυλακιζομένων, www.epanodos.org.gr (Συντονιστής εταίρος)

ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση υποστήριξης νέων, www.arsis.gr

Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας, www.dakm.gr

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορυδαλλού (ΔΗ. Κ.Ε.ΚΟ.), www.korydallos.gr

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), www.eede.gr

Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) www.pesydap.gr

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΠΟΨΗ ΑΕ, www.apopsi.gr

Συγκεκριμένα, οι 60 ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου Δράσης προετοιμάστηκαν κατάλληλα, μέσα από δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι/ -ες επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης, είτε συστήνοντας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών στην οργάνωση γραφείου.

Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε η Κοι.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες». Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και στον τομέα δημιουργίας και συντήρησης κήπων και εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων.

Η ιδέα γεννήθηκε λόγω της έντονης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και του μεγάλου ποσοστού της ανεργίας που μαστίζει την χώρα μας. Αφετηρία όλων αυτών των προσπαθειών είναι η στήριξη ατόμων που προέρχονται, κυρίως από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» εκπαιδεύτηκαν στα εξής αντικείμενα:

Διαμόρφωση, Συντήρηση και Φύλαξη χώρων Πρασίνου.

Διάρκεια 115 ώρες ( 69 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 46 ώρες πρακτικής άσκησης)

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Διάρκεια 60 ώρες ( 48 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 12 ώρες πρακτικής άσκησης)

Στόχος λοιπόν της Κοιν.Σ.Επ., είναι να παράσχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με Ασφάλεια και Σεβασμό στο περιβάλλον. Να αποτελέσει την αφετηρία ένταξης στην αγορά εργασίας και για άλλα μέλη της αυτής ευπαθούς ομάδας. Βασική προσδοκία, με όραμα τους «νέους ορίζοντες», είναι η δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Υπηρεσίες της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες»

Αρχικοί - γενικοί καθαρισμοί ή καθαρισμοί αποκατάστασης σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους: οικίες, γραφεία, ιδιωτικά αλλά και δημόσια κτίρια, καταστήματα, εργοστάσια, οργανισμούς, παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες καθαριότητας και εξειδικευμένες λύσεις για τη συντήρηση χώρων.
Δημιουργία ή συντήρηση κήπων και εξωτερικά περιβαλλόντων χώρων: μελέτη – κατασκευή – συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών κήπων, καθαρισμούς κήπων, διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαρισμό και αποψίλωση χέρσων εκτάσεων και οικοπέδων, επαγγελματικών χώρων, εργοστασίων, εξωτερικών χώρων.

Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων


Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» Χρησιμοποιεί Υλικά Καθαρισμού φιλικά στο περιβάλλον, προσφέρει Ασυναγώνιστα Χαμηλές Τιμές και έχει την κατάλληλη πρόταση προσαρμοσμένη σε εσάς

Στα μόλις δυο χρόνια λειτουργίας της η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» έχει καταφέρει να γίνει γνωστή στο χώρο της και μάλιστα έχει αναλάβει πολλά έργα Κύριοι αρωγοί στην προσπάθεια της επιχείρησης για κοινωνική ένταξη, αλλά και λαμπρό δείγμα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχουν υπάρξει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Άρσις, το Ν.Π.Ι.Δ. και Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων «Επάνοδος», ο Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (ΓΕΟΔ) και ορισμένοι ιδιώτες, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί της φορείς όπως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Οι «Νέοι Ορίζοντες» βρίσκονται σε έντονη κινητικότητα προκειμένου να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες και να ενσωματώσουν στο προσωπικό τους νέα μέλη, τα οποία προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και έχουν την διάθεση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπέρ του κοινωνικού συνόλου, διεκδικώντας την ισότιμη ενεργή συμμετοχή τους στην επαγγελματική ζωή και κατ’ επέκταση, κοινωνική ζωή.

Η εμπειρία των μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Νέοι Ορίζοντες» είναι θετική. Ο Πρόεδρος, Παναγιώτης Φραγκιάς, αφηγείται τη δική του διαδρομή.

Ο Παναγιώτης, ετών 48, βρέθηκε στο Κέντρο της «Επανόδου» έπειτα από προτροπή-παραπομπή της Διεύθυνσης του 18 Άνω, επιζητώντας εργασία, ώστε να προχωρήσει σε μία επιτυχή κοινωνική επανένταξη, χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλο πέραν από τον εαυτό του. Την εποχή εκείνη, η «Επάνοδος» είχε ξεκινήσει τη διαδικασία συνεντεύξεων για την επιλογή ατόμων-αποφυλακισμένων, οι οποίοι θα συμμετείχαν σε πρόγραμμα του Σχεδίου Δράσης το οποίο υλοποιούσε, με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ». Το Σχέδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Ο Παναγιώτης αφού έλαβε κοινωνικές υπηρεσίες του κέντρου και έκανε συνεδρίες με τον σύμβουλο απασχόλησης, αιτήθηκε και πέρασε από συνέντευξη προκειμένου να συμμετέχει στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης επιτυχώς, καθώς κρίθηκε ότι ήταν έτοιμος να συμμετέχει ενεργά και με αφοσίωση.

Η πορεία που ακολούθησε στο πρόγραμμα κατάρτισης ήταν θεαματική, σε βαθμό που έδινε κίνητρο και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανέλαβε ηγετική θέση σε πρωτοβουλία συμμετεχόντων του προγράμματος να δημιουργήσουν μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, ώστε να καταφέρουν επιτέλους τη δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής επιχείρησης που να στηρίζεται στην ομαδική προσπάθεια και με βασικά τους εφόδια την ελπίδα και την αγάπη για το κοινό καλό, οραματίστηκαν την αφετηρία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Αρωγός στην όλη προσπάθειά του, το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων «Επάνοδος», το οποίο τον στήριξε και συνεχίζει να τον στηρίζει πολύπλευρα (κοινωνικά, επαγγελματικά, συμβουλευτικά). Εδώ και τρία χρόνια, ο Παναγιώτης πλαισιώνει το κομμάτι της υποδοχής της «Επανόδου» καθημερινά, ενώ παράλληλα εργάζεται και ηγείται της Κοιν.Σ.Επ., η οποία καταμετρά για πελάτες της το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, τον Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα, την Μ.Κ.Ο. Άρσις, το Κέντρο Μελετών Εγκλήματος, το Ν.Π.Ι.Δ. Επάνοδος κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες»

Διεύθυνση: Δεριγνύ 28-30(κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας), Αθήνα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 210 8817158, 2108815904, 6948590110

Ωράριο λειτουργίας γραφείου: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 14:00

Fax: 210 8251109


Email: neoi.orizontes.koinsep@gmail.com