ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΟΑΝ ΜΑΙΟΣ 2016


Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Νέοι Ορίζοντες»,έπειτα από διακήρυξη του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για την ανάθεση της καθαριότητας του κτιρίου του επί της οδού Πατησίων 147, κατάφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το έργο κατακυρώθηκε στην Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ε.Ο.ΑΝ. (κατά την 73η/09.05.2016 Συνεδρίασή του) και από 23 Μαΐου υπογράφθηκε Σύμβαση μεταξύ των δύο για έναν (1) χρόνο.

Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (ΕΟΑΝ) (πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Βασικός σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του νόμου 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 3854/2010. Οι αρχές αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Η αρχή της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων με τη μείωση του συνολικού όγκου τους και των επικίνδυνων συστατικών τους.

2. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

3. Η αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών.

4. Η αρχή της δημοσιότητας προς τους χρήστες και καταναλωτές, προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή τους στην επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση (εναλλακτική διαχείριση) των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες», με προσωπικό ικανό να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση προσφέροντας την καλύτερη δυνατή οικονομική λύση, με σεβασμό στον πελάτη τους και πιστοί στο επίπεδο ποιότητας του έργου τους, χαιρετούν τη νέα συνεργασία και προσβλέπουν σε μία μακροχρόνια συνεργασία, η οποία θα βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη.